REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ORTO-FAN® Michał Zdybel
03-468 Warszawa, ul. Jagiellońska 66
tel./fax 22 818 53 87
NIP: 524-030-11-00


 
1. Zakres obowiązywania ogólnych warunków handlowych

Niniejsze ogólne warunki handlowe dotyczą naszych klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 43 k.c.; art. 4 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) i lekarzem. Działalność przedsiębiorców zawierających umowy handlowe z naszą firmą będzie weryfikowana w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych ogólnodostępnych bazach na podstawie numeru REGON lub KRS.

W związku z powyższym do umów handlowych zawartych między nami a klientami nie mają zastosowania przepisy prawa konsumenckiego, a jedynie prawa handlowego.
Niniejsze ogólne warunki handlowe dotyczą wszystkich obecnych i przyszłych zamówień składanych na naszych portalach internetowych oraz dokonywanych z naszym udziałem w handlu elektronicznym. Warunki handlowe naszych dostawców i odbiorców, których treść odbiega od niniejszych warunków handlowych, jest z nimi sprzeczna bądź je uzupełnia, nie stają się częścią umowy nawet w przypadku podania ich do wiadomości, chyba że ich moc obowiązująca zostanie przez nas wyraźnie uznana na piśmie.


2. Zawarcie umowy, procedura zamawiania, dostawa

a) Nasze oferty nie mają charakteru wiążącego. Jeżeli nasze oferty są ograniczone czasowo, to po upływie ich terminu nie mają dla nas mocy wiążącej.

c) Przez złożenie zamówienia klient w sposób wiążący deklaruje chęć nabycia zamawianego towaru.

d) Umowa jest realizowana pod warunkiem terminowego dostarczenia nam niezbędnych towarów przez naszych poddostawców. Powyższe ma zastosowanie tylko wówczas, gdy niewykonanie dostawy nie wynika z naszej winy, zwłaszcza jeśli współpraca z naszym poddostawcą podlega ochronie ubezpieczeniowej.

f) Klient zostaje niezwłocznie poinformowany o niemożności dostarczenia zamówienia. Wniesione przez klienta płatności  są mu niezwłocznie zwrócone.

g) Tekst umowy jest przez nas archiwizowany i przesyłany klientowi pocztą elektroniczną wraz z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowym.

h) Jeśli odbiór towaru zleca klient, ryzyko zostaje przeniesione na niego z chwilą przekazania towaru podmiotowi realizującemu dostawę. Gdy kupujący zwleka z przyjęciem dostawy, pociąga to za sobą takie same konsekwencje jak w przypadku opisanym powyżej.

i) ORTO-FAN realizuje dostawy w następujący sposób:

- wysyłka kurierem w przypadku przesyłek o wartości powyżej 150 PLN - za darmo!

- wysyłka kurierem w przypadku przesyłek o wartości poniżej 150 PLN - obowiązkowo za pobraniem - 22 PLN!

- wysyłka kurierem od 150 PLN i za pobraniem - 22 PLN

- możliwy jest także osobisty odbiór przesyłek w siedzibie firmy przy ul. Jagiellońskiej 66 w Warszawie.

j) Klient składający zamówienie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.


3. Warunki płatności

Przepisy niniejszego działu mają zastosowanie do wnoszenia opłaty drogą elektroniczną. Opłata elektroniczna jest dokonywana za pomocą Operatora Płatności, którym jest operator serwisu PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu.


Niektóre towary oferowane przez naszą firmę kwalifikują się jako wyroby medyczne, dlatego objęte są 8% podatkiem VAT. Katalogi produktów służą jako instrukcje obsługi danych towarów. Płatności powinny być uiszczane przez klienta w terminie podanym na naszych fakturach, bez odliczania jakichkolwiek kwot od kwoty zafakturowanej. Nie mamy obowiązku przyjmowania czeków lub weksli; papiery te są przyjmowane przez nas wyłącznie z myślą o realizacji zobowiązań.

W przypadku zwłoki w zapłacie czy też prolongaty płatności mamy prawo domagać się odsetek za zwłokę czy też prolongatę, w wysokości ustawowej. Nie wyklucza to dochodzenia dalszych odszkodowań z tytułu zwłoki w zapłacie. Możemy również żądać od klienta zwrotu kosztów każdego upomnienia w wysokości 10 PLN.

Klientowi nie przysługuje prawo do potrącania jakichkolwiek kwot od sumy płatności, chyba że jego żądanie w tej mierze jest bezsporne i zostało prawomocnie uznane. Klient ma prawo do zatrzymania cudzej rzeczy wyłącznie z tytułu roszczeń wzajemnych wynikających ze stosunku umowy.
Jeśli w charakterze formy płatności zostanie uzgodnione polecenie zapłaty i/lub upoważnienie do obciążenia rachunku bankowego, klient zrzeka się wobec nas i swojego banku przysługującego mu prawa wycofania upoważnienia do obciążania jego rachunku na okres trwania naszych stosunków biznesowych oraz obowiązywania polecenia zapłaty. Klient powiadomi bank o zrzeczeniu się tego prawa i na żądanie poinformuje nas o tym fakcie.


4. Zwroty, gwarancja i reklamacja

Zgodnie z przepisami prawa handlowego nie przyjmujemy zwrotów zakupionego towaru, jeśli dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem klienta. Okres gwarancji na sprzedawane przez nas towary jest indywidualny dla każdego towaru i zależny od producenta danego towaru. Warunki gwarancji znajdują się w katalogach produktów. Jeśli gwarancja na dany towar nie została opisana w katalogu, firma ORTO-FAN udziela na ten towar standardowej, rocznej gwarancji. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli klient nie zgłosi nam wady w odpowiednim terminie. Utrata uprawnień z tytułu gwarancji następuje, jeżeli kupujący nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju, i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw ― jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

Towar w odniesieniu do którego zgłaszane są roszczenia z tytułu gwarancji, powinien zostać przesłany do nas wraz z dokładnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym, aby umożliwić nam sprawdzenie zasadności reklamacji klienta. W przypadku odrzucenia takiego roszczenia, odeślemy klientowi reklamowany towar na jego koszt, o ile w ciągu 14 dni od wpłynięcia roszczenia nie otrzymamy od klienta innej decyzji w tej kwestii.
W przypadku wystąpienia wad towaru wynikających z tytułu gwarancji zobowiązania zrealizujemy  poprzez naprawę ,wymianę towaru lub zwrot gotówki. 
Klient jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nam wad i braków towaru w terminie  tygodnia od jego otrzymania. W przeciwnym wypadku dochodzenie roszczeń jest bezzasadne. Świadectwem dotrzymania terminu jest data wysłania zgłoszenia. Udowodnienie prawa do roszczeń spoczywa w całości na kliencie; w szczególności dotyczy to udowodnienia istnienia samej wady, momentu jej stwierdzenia i terminowego zgłoszenia reklamacji.
Odrzucamy wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji za wady, jeżeli przyczyna wad, uszkodzeń lub szkód sprowadza się do tego, że:

- towar był naprawiany lub w inny sposób przetwarzany przez osoby trzecie,
- numer fabryczny, znak fabryczny lub inne znaki umieszczone w sposób trwały na towarze zostały usunięte lub zmienione, zwłaszcza jeżeli wskutek tego stały się nieczytelne,
- towar był użytkowany niezgodnie z instrukcją obsługi lub z jego przeznaczeniem,
- towar został uszkodzony przez czynniki zewnętrzne, mechaniczne lub chemiczne,
- towar wykazuje oznaki naturalnego zużycia lub uszkodzenia spowodowanego przez nieprawidłowe użytkowanie lub wypadek,
- uszkodzenia wynikają z nieodpowiedniej eksploatacji towaru lub i/lub nieprzestrzegania zaleceń producenta.


5. Ochrona danych osobowych

Klient zgadza się na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przekazanych nam podczas składania zamówienia do realizacji. Nasza polityka ochrony danych osobowych jest zgodna z polityką prywatności i zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833 .Aby możliwa była realizacja zamówienia i dostawa do klienta, przekazujemy dane klienta firmie spedycyjnej, której zlecamy dostawę, w przypadku transakcji kredytowanych ― naszym partnerom finansowym, zaś w stosownych przypadkach ― partnerom odpowiedzialnym za montaż. Jeżeli w przyszłości zrezygnują Państwo z korzystania z usług, będą mogli Państwo złożyć w każdej chwili rezygnację w formie pisemnej.

Na naszej witrynie internetowej wykorzystujemy wyłącznie tzw. ciasteczka sesji (tymczasowe), które nie są powiązane z danymi osobowymi lub poufnymi, np. hasłami. Aby móc korzystać z naszego koszyka, konieczne jest odblokowanie ciasteczek tymczasowych. Osoby odwiedzające tę stronę mogą w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu w ten sposób danych w przyszłości.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dz. Urz. EU L Nr 119, str. 1) zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MICHAŁ ZDYBEL, prowadzący firmę ORTO–FAN® MICHAŁ ZDYBEL, ul. JAGIELLOŃSKA 66, 03 – 468 WARSZAWA, zwaną dalej ORTO–FAN®.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą wyrobów farmaceutycznych i medycznych, na podstawie Art. 6 punkt 1b Rozporządzenia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ORTO–FAN® zrealizowała ostatnie zamówienie na Pani/Pana rzecz.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia. Pani/Pana dane będą udostępniane na podstawie umów powierzenia danych podmiotom współpracującym z ORTO–FAN®, realizującym usługi związane wyłącznie z prowadzeniem bazy klientów ORTO–FAN®. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych obsługi klienta ORTO–FAN®.6. Postanowienia ogólne
Miejscem wykonania umowy i wyłączną właściwością miejscową sądu jest miejscowość, w której znajduje się nasza siedziba (Warszawa).

Podstawę prawną niniejszego regulaminu oparto o obowiązujące prawo Rzeczpospolitej Polskiej, również w stosunku do partnerów zagranicznych.

Językiem negocjacji jest język polski.

Porozumienia zawarte przez telefon lub ustnie muszą być niezwłocznie potwierdzone na piśmie.

Jeśli którekolwiek z niniejszych postanowień ogólnych warunków handlowych jest lub stanie się nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.

Ceny podane na stronie sklepu są cenami brutto.
 


7. Adres do korespondencji:

ORTO-FAN® Michał Zdybel
ul. Jagiellońska 66
03-468 Warszawa